Warsztaty Zimowe 2022 – Informacje i regulamin - Stajnia Ardena

Warsztaty Zimowe 2022 – Informacje i regulamin

Bardzo się cieszymy, że już niedługo spotkamy się z Wami w wyjątkowym miejscu jakim jest Stajnia Ardena.
Będziemy się uczyć, bawić, integrować i spędzać czas tak, że długo nie będą Was opuszczały wspomnienia z pobytu u nas.

Poniżej znajdują się informacje, z którymi każdy uczestnik musi się zapoznać.

LISTA NIEZBĘDNYCH RZECZY

Sprzęt jeździecki

– kask do jazdy konnej ( można skorzystać z kasków dostępnych w stajni),

– buty do jazdy konnej (lub but z twarda podeszwą),

– spodnie do jazdy konnej (lub wygodne, sportowe ),

– ubrania na przebranie po jeździe ,

– buty do chodzenia poza jazdą konną najlepiej ocieplane kalosze lub podobne,

– ubranie na każdą pogodę,

– ciepła kurtka, szalik, rękawiczki,

– własny termos,

– można zabrać własne przekąski,

– dla chętnych pieniądze, ponieważ możliwe będzie wyjście do sklepu,

– zeszyt/notes + długopis,

– mile widziane smaczki dla koni (pomocne przy nauce sztuczek)

– dobry humor i chęć nauki.

REGULAMIN WARSZTATÓW ZIMOWYCH

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników warsztatów.

2. Rezerwacji zgłoszenia dokonujemy telefonicznie 792152122 lub osobiście

3. Po ustaleniu terminu turnusu należy w ciągu dwóch tygodni, nie później jednak niż w terminie o którym mowa w pkt 4 Regulaminu wpłacić 200 zł zaliczki. Pozostałą część pierwszego dnia warsztatów.

4. Zgłoszenie na warsztaty będzie przyjęte po wpłynięciu prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej podpisanej przez Rodzica/Opiekuna Prawnego oraz dokonaniu wpłaty zaliczkowej osobiście lub na konto organizatora prowadzone w Banku Deutsche Bank Polska 85 1910 1048 2407 0655 4365 0001 podając w tytule imię i nazwisko dziecka wraz z datą turnusu w terminie do 10 dni przed rozpoczęciem turnusu.

5. Warsztaty organizowane są w systemie tygodniowym, od poniedziałku do piątku.

6. Liczba miejsc na turnusie jest ograniczona. Minimalna ilość uczestników, aby dany turnus warsztatów został zorganizowany to 10 osób, maksymalna to 12 osób.

7. O zakwalifikowaniu danego kandydata na warsztaty decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń oraz dokonanie płatności (karta kwalifikacyjna, wpłata za udział dziecka na warsztatach).

8. Zgłoszenie do udziału w warsztatach oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Rodziców/Opiekunów prawnych.

9. Uczestnicy warsztatów przebywają pod stałą opieką wychowawcy od godz.8:00 do godz. 17:00.

10. Na warsztaty zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od lat 7 roku życia jeżdżące w Stajni Ardena oraz jeżdżące w innych stajniach zainteresowane jeździectwem oraz fotografią.

11. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego przywiezienia dziecka na zbiórkę oraz jego odbioru po zakończeniu zajęć.

12. Rodzice/Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca pobytu warsztatów – stajni Ardena w Gałowie i z powrotem.

13. Dowóz i odbiór dziecka – uczestnika warsztatów odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt Rodziców/Opiekunów prawnych.

14. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z warsztatów u wychowawcy.

15. Dziecko może odebrać osoba upoważniona, legitymująca się dokumentem tożsamości oraz pisemnym upoważnieniem od Rodzica/Opiekuna prawnego. O fakcie tym każdorazowo Rodzic/Opiekun prawny informuje osobiście wychowawcę.

16. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie.

17. W przypadku choroby i konieczności wycofania dziecka – uczestnika z warsztatów, zwrot opłaty w wysokości 80% za turnus może nastąpić jedynie w przypadku okazania zwolnienia lekarskiego, przedłożonego najpóźniej w pierwszym dniu turnusu, przed rozpoczęciem zajęć. W pozostałych przypadkach wniesiona wcześniej opłata nie podlega zwrotowi.

18. Uczestnicy warsztatów mają prawo do:

1) uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas danego turnusu,

2) miłego spędzania czasu na świeżym powietrzu,

3) nauki wiedzy o koniach i fotografii oraz ich obsłudze,

4) doskonalenia swoich umiejętności jeździeckich i fotograficznych 5) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu warsztatów, które w danym czasie są niezbędne do przeprowadzenia zajęć,

6) uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy

7) Uczestnicy warsztatów mają obowiązek:

a) podporządkowania się poleceniom wychowawcy,

b) przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,

c) brania czynnego udziału w programowych zajęciach,

d) posiadania odpowiedniego obuwia, odzieży w trakcie zajęć pozajeździeckich (dostosowanych do warunków atmosferycznych i zaleceń wychowawcy) oraz ochronnego nakrycia głowy (kasku jeździeckiego) w trakcie zajęć jazdy konnej,

e) w przypadku nie posiadania własnego ochronnego nakrycia głowy (kasku jeździeckiego) podczas jazd konnych w stajni Ardena, Organizator zapewni ochronne nakrycie głowy dla każdego uczestnika jazd konnych w ramach warsztatów

f) postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,

g) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,

h) szanowania rzeczy własnych i kolegów,

i) przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż. wskazanych przez wychowawców,

j) natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub o zaistniałych problemach i wypadkach,

k) zapoznania się wraz z Rodzicami/Opiekunami prawnymi z programem oraz regulaminem warsztatów.

l) uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za straty spowodowane zaniedbaniami z ich strony.

m) stosować się do niniejszego regulaminu, uczestnicy, którzy nie będą przestrzegać jego zasad proszeni będą o opuszczenie warsztatów.

19. Treści i cele warsztatów

1. Treści warsztatów będą dostosowane do poziomu i wiedzy uczestników, a także do możliwości sprzętowych oraz rozwojowych.

2. Treści poruszane na warsztatach z zakresu fotografii to m.in.: abc fotografii, funkcje aparatu, ustawienia w poszczególnych porach dnia i oświetlenia, zajęcia plenerowe, obróbka zdjęć, profesjonalna sesja zdjęciowa ze zwierzętami w zagrodzie edukacyjnej Ardena i końmi.

3. Treści poruszane z zakresu jeździectwa to m.in.: jazdy na torze trailowym oraz crossowym, praca z ziemi z koniem, nauka lonżowania, sztuczek i pracy z końmi, spacery z kucykami, zajęcia ze zwierzętami w mini zoo, wykłady z tematyki jeździeckiej, gry i zabawy. 3. Wszelkie ewentualne zmiany będą uzgadniane na bieżąco z grupą uczestników.

4. Głównym celem warsztatów jest aktywne spędzanie czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci oraz młodzieży.

5. Dodatkowo warsztaty mają na celu trening umiejętności jeździeckich oraz nabywanie nowych, praca z koniem i poznawanie specyfiki tej pracy oraz nauka rozumienia i rozmawiania z końmi, warsztaty fotograficzne mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z fotografią, wprowadzenie ich w piękny i różnorodny świat fotografii, zgłębianie jej tajników, poznawanie panujących zasad itp. Dzięki zajęciom teoretycznym jak i praktycznym uczestnicy nabędą umiejętności pozwalających na efektywną pracę z aparatem, umiejętności niezbędne do wykonywania lepszych zdjęć oraz pamiątkowe zdjęcia wykonane przez profesjonalnego fotografia panią Karolinę Polaczek.

20. Obowiązki i prawa organizatora.

1. Organizator zapewnia opiekę merytoryczną.

2. Organizator nie pokrywa kosztów wyżywienia uczestników warsztatów (obiady dodatkowo płatne)

3. Organizator nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników warsztatów ani za zgubienie wartościowych przedmiotów podczas trwania warsztatów.

4. Organizator ma prawo do zmiany przebiegu toku zajęć, o czym poinformuje odpowiednio wcześnie uczestników.

5. Organizator nie zapewnia sprzętu potrzebnego do udziału w warsztatach. Każdy uczestnik przynosi własny sprzęt: aparat/telefon ( na czas zajęć z końmi, urządzenia będą przechowywane w pomieszczeniu pod kluczem i wydawane uczestnikom jedynie na zajęcia, wobec czego można wyposażyć dzieci w domowy, tudzież bardziej cenny sprzęt, jeżeli jest taka możliwość, ponieważ wiadomo, że więcej możliwości da aparat niż telefon, ale nie jest to wymagane! Telefon z aparatem wystarczy do zajęć.

6. Organizatorowi warsztatów przysługuje prawo wykorzystywania materiałów stworzonych przez uczestników do celów promocyjnych w aktualnych i późniejszych działaniach.

21. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są Rodzice/Opiekunowie prawni.

22. Samowolne oddalenie się Dziecka od wychowawców, nie wykonywanie ich poleceń, jak również nieprzestrzeganie regulaminów będzie mogło skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w warsztatach. 23. Opłata za warsztaty w przypadku wykluczenia uczestnika, o którym mowa w pkt. 17 nie będzie podlegała zwrotowi.

REGULAMIN ANTY-COVID

Regulamin pobytu w Stajni Ardena – ustalenia dodatkowe związane z przeciwdziałaniem pandemii coronawirusa.

Uczestnicy warsztatów/wypoczynku:

1. Są zdrowi w dniu przybycia do Stajni Ardena, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.

3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

4. Udostępniają organizatorowi warsztatów/ wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.

5. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka ośrodka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

6. Osoby odprowadzające dziecko od Stajni Ardena są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

7. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

8. Na teren Stajni wraz dzieckiem może wejść tylko jedna osoba towarzysząca.

9. W trakcie trwania wypoczynku/warsztatów, na terenie Stajni obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego, także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.

10. Obozowicze zobowiązani są do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji, a w szczególności: przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety/łazienki.

11. Organizator zobowiązuje się do

1) realizacji wypoczynku zgodnie z wytycznymi GIS, MEN, MZ;

2) przeszkolenia kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur dotyczących epidemii COVID-19;

3) realizacji zajęć z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Każdy uczestnik w dzień przyjazdu na warsztaty musi dostarczyć:

– wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną dostępną w linku poniżej https://docs.google.com/document/d/1lDtQsbLAm__qaZ92iy3I2nLgsw0SYCWBA_tOC5lZWk4/edit

– wydrukowany i podpisany (przez opiekuna i uczestnika) regulamin warsztatów i anty covid dostępne w linku poniżej https://www.galow.pl/wp-content/uploads/2022/01/regulamin-ogolny-.pdf

– zgodę na przetwarzanie danych dostępną w linku poniżej
https://docs.google.com/document/d/15RKpAHO_zZaxdmoruko_2bmVGw_L6maWCiuAnmMtfes/edit

– pisemne oświadczenie o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

713317035 karolina.tru@onet.eu

Nasza witryna używa ciasteczek. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close